Prisijunk prie Rokiškio TVIC komandos!

Prisijunk prie Rokiškio TVIC komandos!

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

7. Direktorius turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
7.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
7.2. turėti ne mažesnę kaip 2 (dviejų) metų vadovaujamo darbo patirtį;
7.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą bei kitus teisės aktus, susijusius su viešosios įstaigos veiklos administravimu, finansavimu, Lietuvos Respublikos turizmo įstatymą, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, turizmo ir verslo sritis koordinuojančių Savivaldybės administracijos padalinių pavedimus, kitus įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančiais turizmo ir verslo plėtrą Lietuvoje ir gebėti juos pritaikyti praktikoje;
7.4. mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos oficialių darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemes kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų matmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);
7.5. turėti įgūdžių strateginio planavimo, žmogiškųjų, finansinių ir materialių išteklių valdymo srityse;
7.6. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;
7.7. išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
7.8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti Centro veiklą, rengti programas, projektus, teikti juos fondams bei įgyvendinti;
7.9. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių ir mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
7.10. gebėti analitiškai vertinti ir spręsti problemas, priimti sprendimus, bendradarbiauti ir dirbti komandoje.

DETALESNIS APRAŠYMAS IR DOKUMENTŲ PATEIKIMAS KONKURSUI