Rajono investicinė aplinka

Geografinė situacija
Rokiškio rajonas yra šiaurės - rytų Lietuvos dalyje, Panevėžio apskrityje. Rajono didžioji dalis išsidėsčiusi Vakarų Aukštaičių plynaukštėje. Šiaurės vakarinis pakraštys yra Mūšos – Nemunėlio žemumoje, kur Latvijos pasienyje yra žemiausia rajono vieta – 76 m. Aukščiausia rajono vieta yra rytinėje rajono dalyje, Aukštaičių aukštumos pakraštyje – 175 m.
Rokiškio rajono bendras plotas yra 1.807 kv. km, iš kurių 1.792 kv. km sudaro kaimo teritorija, o 15 kv. km užima Rokiškio miestas. Rokiškio rajono plotas užima 2,8 proc. Lietuvos bei 22,9 proc. Panevėžio apskrities teritorijos. Miškai rajone užima 494 kv. km , žemės ūkio naudmenys užima 1012 kv. km , vandens ir kitos paskirties plotai užima 222 kv.k , kita 79 kv. km . Rokiškio rajono rytinė riba taip pat yra ir Lietuvos siena su Latvijos Respublika. Rajonas  ribojasi su Biržų, Utenos,  Zarasų, Kupiškio ir Anykščių  rajonais.
Rajone yra Nemunėlio ir Šetekšnos ištakai, per rajoną teka Lėvuo ir Kriauna, daug mažesnių upių, iš viso teka 42 upės, tyvuliuoja 99 ežerai, 11 tvenkinių. Prie gražiausių rajono vandenų yra poilsio bazių bei kompleksų, kuriuose galima pailsėti. Ypač turistų mėgstamas yra ilgiausias Lietuvoje Sartų ežeras. Rokiškio rajono teritoriją puošia kalvos ir kalvelės. Rajono miškingumas yra 26,3 proc., didžiąją miškų dalį sudaro pušynai ir mišrūs miškai. Rajono teritorijoje yra Sartų regioninis parkas, Moškėnų-Laukupėnų istorinis draustinis. Vertingi gamtiniai kompleksai saugomi Notigalės, Suvainiškio, Petriošiškio valstybiniuose telmologiniuose, Junkūnų geomorfologiniame, Kumpuolio valstybiniame hidrografiniame, Čedaso valstybiniame ornitologiniame draustiniuose.

Rokiškio rajono geografinė padėtis:


Šaltinis: http://oracle.am.lt/200000/

Rokiškio rajono teritorijos nekerta magistraliniai keliai, tačiau krašto kelių tinklas išvystytas. Iš pietvakarių į šiaurės rytus rajono teritoriją kerta tarptautinė geležinkelio linija Klaipėda-Šiauliai-Panevėžys-Daugpilis. Atstumai iki didžiųjų šalies miestų: iki Vilniaus – 180 km., iki Kauno – 175 km., iki Rygos – 160 km, iki Klaipėdos – 360 km.    
Rajone yra 10 seniūnijų (Jūžintų seniūnija, Juodupės seniūnija, Kamajų seniūnija, Kazliškio seniūnija, Kriaunų seniūnija, Obelių seniūnija, Pandėlio seniūnija, Panemunėlio seniūnija, Rokiškio kaimiškoji seniūnija, Rokiškio miesto seniūnija) taip pat 3 miestai – Obeliai, Pandėlys ir Rokiškis, 9 miesteliai – Čedasai, Duokiškis, Juodupė, Jūžintai, Kamajai, Panemunėlis, Panemunis, Salos, Suvainiškis, 689 kaimai.

Demografinė padėtis
2011m. pradžioje Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje gyveno 37815 gyventojų, iš jų 17 486 gyveno rajono miestuose ir 20 329 rajono kaimo vietovėse. Gyventojų struktūra pagal amžiaus grupes 2010m. pradžioje: gyventojai (0-15 m. amžiaus) – 5750 gyventojai, darbingo amžiaus gyventojai – 23093, pensinio amžiaus gyventojai – 8972.


Rokiškio rajono civilinės metrikacijos skyriuje užregistruota

Metai Gimimai Mirtys Santuokos Ištuokos
2008 301 709 200 100
2009 275 624 144 84
2010 295 575 147 110


Gyventojų skaičius apskrityje ir savivaldybėse

Metų pradžioje 2009 2010*
Lietuva 3349872 3329006
Panevėžio apskritis 281241 278414
Rokiškio r. sav. 38339 37820


Gyventojų vidinė ir tarptautinė migracija1 apskrityje ir savivaldybėse

  2008 2009*
Atvykusiųjų skaičius Išvykusiųjų skaičius Migracijos saldo Atvykusiųjų skaičius Išvykusiųjų skaičius Migracijos saldo
Lietuva 65972 73690 -7718 56051 71534 -15483
Panevėžio apskritis 4388 5793 -1405 4286 5902 -1616
Rokiškio r. sav. 611 832 -221 583 751 -168

1 – Pagal gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis
© Statistikos departamentas prie LRV

Darbo jėgos rinka
Iki 2011 metų sausio 1 dienos darbo biržoje registruoti 4274 asmenys, iš jų 3769 bedarbiai. Tai 15 proc. daugiau nei 2010 m. pačiu metu. Bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų sudarė 16,3 proc., lyginant su praeitais metais išaugo 2,2 proc. punkto. Didžiausias nedarbas rajone fiksuojamas Juodupės, Panemunėlio, Jūžintų seniūnijose, mažiausias - Kriaunų, Kamajų, Rokiškio kaimiškojoje ir Rokiškio miesto seniūnijose. Šalyje bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų – 14,4 proc.

2010-01-01 darbo ieškojo 4274 asmenys, iš jų 3769 turėjo bedarbio statusą.

Pagal išsilavinimą:

 • aukštasis – 201 – 5,3 proc.
 • aukštesnysis - 493 arba 13,1 proc.,
 • vidurinis – 2066 arba 54,8 proc.,
 • pagrindinis – 750 arba 19,9 proc.,
 • pradinis – 259 arba 6,9 proc.

Pagal profesinę kvalifikaciją:

 • vidurinis su profesine kvalifikacija – 1249 arba 33,1 proc.,
 • pagrindinis su profesine kvalifikacija – 368 arba 9,8 proc.,
 • pradinis su profesine kvalifikacija – 78 arba 2,1 proc.,
 • be kvalifikacijos -  1380 arba 36,6 proc.

Bedarbiai pagal profesijų grupes:

Profesijų grupė Skaičius Dalis, proc.
Viso: 3769 100%
1. Įstatymų leidėjai, vyresnieji pareigūnai ir valdytojai 64 2%
2. Specialistai 121 3%
3. Jaunesnieji specialistai ir technikai 125 3%
4. Jaunesnieji tarnautojai 89 2%
5. Aptarnavimo sferos ir prekybos darbuotojai 404 11%
6. Kvalifikuoti prekinio žemės ūkio ir žuvininkystės darbuotojai 211 6%
7. Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai 754 20%
8. Įrengimų, mašinų operatoriai bei surinkėjai 381 10%
9. Nekvalifikuoti darbininkai 1326 35%
10. Ginkluotosios pajėgos 2 0%
11. Niekur nedirbę 292 8%

2011 m. sausio 1 d.  bedarbiais registruoti 2203 kaimo gyventojai, 471 jaunuolis iki 25 m. amžiaus, 71 absolventas, 1059 asmenys vyresni nei 50 m.
2011 m. sausio 1 d.  darbo biržoje buvo 1903 ilgalaikiai bedarbiai, jie sudarė 50,5 proc. visų bedarbių. Bendroje bedarbių struktūroje moterys sudaro 42,0 proc., tarp ilgalaikių – 43,7 proc. Profesinės kvalifikacijos neturi 664 arba daugiau kaip trečdalis ilgalaikių bedarbių.
2011-01-01 nedarbo socialinio draudimo išmoka mokama 469 bedarbiams arba tik kas aštuntam registruotam bedarbiui. Šalyje NSDI mokama 15,2 proc. visų bedarbių.
Per 2010 metus į darbo biržą kreipėsi 3506 darbo ieškantys asmenys arba 5 proc. mažiau nei 2009 m. (3692). Iš jų: 2965 bedarbiai arba 16,2 proc. mažiau nei 2009 m. (3537).

Pagal išsilavinimą:

 • aukštasis – 242 arba 8,2 proc.,
 • aukštesnysis - 313 arba 10,6 proc.,
 • su profesija– 1220 arba 41,1 proc.,
 • nekvalifikuoti– 1190 arba 40,1 proc.

Pagal ankstesnę darbinę veiklą:

 • žemės ūks, miškų ūkis ir su juo susijusi veikla - 268 arba 9,0 proc.,
 • pramonė – 630 arba 21,2 proc.,
 • statyba – 245 arba 8,3 proc.,
 • paslaugos -  1437 arba 48,5 proc.,
 • Niekur nedirbę -385 arba 13,0 proc.

Lyginant su 2010 metais netekusių darbo asmenų skaičius mažėjo visose ekonominės veiklos srityse, labiausiai - trečdaliu statybose, ketvirtadaliu pramonėje.

Darbo jėgos paklausa

Darbo jėgos paklausa 2010 m. 2009 m.
Sk. proc. Sk. proc.
Iš viso 1519 100 1018 100
Pastoviam darbui 934 61,5 683 67,1
Terminuotam darbui 585 38,5 335 32,9
Pagal ekonomines veiklas Žemės, miškų ūkyje 189 12,4 116 11,4
Pramonėje 371 24,4 292 28,7
Statyboje 193 12,7 90 8,8
Paslaugose 766 50,4 520 51,1
Paklausa pagal išsilavinimą Su aukštuoju 142 9,3 81 8,0
Su aukštesniuoju 122 8,0 100 9,8
Su profesija 903 59,4 560 55,0
Nekvalifikuoti 352 23,2 277 27,2

Per 2010 metus registruota 1519 laisvų darbo vietų arba 49,2 proc. daugiau nei 2009 m.
Pagal ekonomines veiklas daugiausiai - net 2 kartus darbo pasiūlymų išaugo statybose, 1,5 karto žemės ir miškų ūkio veiklose, paslaugose. Mažiausiai darbo vietų skaičius augo pramonėje (27 proc.).
Beveik 2 kartus daugiau darbo vietų užregistruota asmenims su aukštuoju, 1,5 karto – su profesiniu išsilavinimu.
Didžiausia darbo jėgos paklausa specialistų tarpe buvo pardavimų vadybininkams, buhalteriams, draudimo agentams, verslo paslaugų vadybininkams.  
Didžiausia darbo jėgos paklausa kvalifikuotų darbininkų tarpe buvo pardavėjams, miško darbininkams, šaltkalviams, suvirintojams, siuvėjams, vairuotojams – ekspeditoriams, kelio darbininkams, tarptautinių pervežimų vairuotojams, pieno produktų gamintojams, apdailininkams. (Šaltinis: http://www.ldb.lt/rokiskis)

Verslas
Verslo įmonių skaičius Rokiškio rajone 2011-01-01 buvo 583.  Vertinant šio rodiklio dinamiką galima konstatuoti, kad per 2006–2010 m. laikotarpį daugiausiai išaugo veikiančių ir 1000-iui gyventojų tenkančių ūkio subjektų skaičius šalyje (15,7 proc.) ir Panevėžio m. savivaldybėje (11,0 proc.), o sumažėjo – Biržų (-11,9 proc.) ir Kupiškio (-11,1 proc.) r. savivaldybėse. Rokiškio r. savivaldybėje veikiančių ir 1000-iui gyventojų tenkančių ūkio subjektų skaičius - 15,3.


Veikiančių ūkio subjektų skaičius Rokiškio rajone 2011 metų pradžioje pagal ekonominės veiklos rūšis

Ekonominė veiklos rūšis Veikiantys ūkio subjektų skaičius
Žemės ūkis, medžioklė, miškininkystė ir žuvininkystė 34
Kasyba bei karjerų eksploatavimas -
Elektros, dujų ir vandens tiekimas 8
Apdirbamoji  gamyba 52
Statyba 20
Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas, asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas 167
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sfera 19
Transportavimas, sandėliavima 28
Informacija ir ryšiai 10
Finansinė  ir draudimo veikla 3
Nekilnojamas turtas, nuoma ir kita verslo veikla 89
Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas 6
Švietimas, sveikatos priežiūra ir kita komunalinė ir socialinė aptarnavimo veikla 60
Kita aptarnavimo veikla 87
Iš viso 583

Labiausiai Rokiškio rajone išvystyta maisto pramonė: pieno perdirbimo ir sūrių gamybos, duonos kepimo. Kita pagal svarbumą Rokiškio rajone yra medžio apdirbimo ir  transporto pramonė, pervežimų paslaugų  teikimas, automobilių remonto ir techninio aptarnavimo paslaugų teikimas, virvių pynimas. Išvystytas  Rokiškio rajone  statybos verslas, mašinų gamybos ir metalo apdirbimo pramonė.
Didžiausi  darbdaviai Rokiškio rajone, pagal 2011.01.01 duomenis, yra: UAB „Rokiškio sūris“ dirba 1041 darbuotojas, UAB „Lašų duona“ - 181 darbuotojas, „Kriaunų malūnas“ - 67 darbuotojai, UAB ”Darola” -  93 darbuotojai , “Duonuva” –  41 darbuotojas.
Medžio apdirbimo pramonėje: UAB „Obelių lentpjūvė“ dirba 105 darbuotojai, UAB „Rokmelsta“ - 70 darbuotojų, UAB „Dravinė“ - 69 darbuotojai, UAB” Medienos imperija” dirba 50 darbuotojų, UAB ”Skado medis” dirba 50 darbuotuojų, “Meteka” – 55 dirba darbuotojai.
Transporto paslaugas teikiančiose įmonėse: UAB „Ivabaltė“ dirba 108 darbuotojų.
AB „Rokiškio mašinų gamykla“ (96 darbuotojai.). Veiklos kryptis - įvairūs metalo gaminiai. Įmonė projektuoja ir gamina  žemės  ūkio techniką,  bei įvairias metalo konstrukcijas pagal užsakovų pageidavimus. Didžioji dalis gaminamos produkcijos eksportuojama į užsienio  rinkas ( apie 70 proc.). Pagrindiniai  pirkėjai yra iš Rusijos, Baltarusijos, Danijos, Suomijos, Prancūzijos, Švedijos. Likusi dalis realizuojama vietinėje rinkoje.
Statybos sektoriuje: UAB „Rokiškio apdailoje“- 48 darbuotojai, UAB „Henvida “ dirba 44 darbuotojas.  
Rokiškio rajone veikia UAB „Pandmeta“ - 26 darbuotojai. Įmonė įsikūrusi Pandėlio miestelyje, o pagrindinė jos veiklos sritis -  metalo apdirbimas
Rokiškio rajono paslaugų sferoje dominuoja sveikatos priežiūros ir socialinio darbo, maitinimo, kitos verslo paslaugos. Gyventojų ir svečių poreikius tenkina plati aptarnavimo sfera - jaukios kavinės, stambūs prekybos centrai, viešbučiai. Labiausia išvystyta paslaugos: automobilių remontas ir aptarnavimas. Rokiškio rajone veiklą vykdo 7 bankai, 8 draudimo kompanijos.
Rokiškio rajone verslo plėtrą skatina rajono savivaldybės įsteigtas Rokiškio rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondas. Atstovauti ir ginti rajono verslininkų interesus 1999 metais įkurta Rokiškio rajono verslininkų asociacija, kuri vienija daugiau nei 50 verslo įmonių.

Miesto ir rajono plėtra
Rokiškio  miesto  ir rajono bendrieji planai patvirtinti 2008 metais. Rokiškio  miesto  bendrasis planas iki 2017 metų nurodo miesto teritorinės plėtros gaires planuojamam laikotarpiui. Jis  aiškiai  nubrėžia Rokiškio miesto vystimosi kryptis, plėtros  prioritetus. Tai – planas, skirtas  bendrai  mieste gyvenančių žmonių ateičiai, kuris parengtas visuomenėje pasiekto konsensuso dėl miesto ateities pagrindu. Nors atskiri plano elementai  gali būti įgyvendinami skirtingais laiko tarpais, tačiau bendra miesto vizija bei pagrindiniai principai išlieka pastovūs. Bendrasis planas  parengtas taip, kad užtikrintų pradėtų planavimo darbų ir statybų tęstinumą, garantuotų investicijų stabilumą. Patvirtinti miesto  teritorijų planavimo dokumentai (specialieji, detalieji  planai) papildo parengtą bendrąjį planą. Kai  kurioms miesto teritorijoms, ypač ten kur numatyta nauja plėtra, reikės detalesnių sprendinių nei pateikta plane, todėl būtini žemesnio lygmens planai (specialieji, detalieji planai), plėtros koncepcijos ar studijos.
Rajono teritorijos  vystymo erdvinės raidos koncepcija parengta 20 metų laikotarpiui (2007-2027 m). Teritorijos vystymo koncepcija, konkretizuoti sprendiniai  remiasi darnaus vystimosi ideologija, kuri sudaro galimybes pasiekti visuotine gerove dabartinei ir ateinančioms kartoms, neviršijant leistinų poveikio aplinkai ribų t.y. ekonominis socialinis vystimasis neturėtų daryti negrįžtamų neigiamų pasekmių gamtinei aplinkai ir atvirkščiai, turėtų sudaryti palankias sąlygas gamtinei aplinkai išsaugoti ir praturtinti. Šis, visuotinai  Europos Sąjungoje pripažintas ir įvairiose direktyvose deklaruojamas tikslas, vykdomas įvairiomis strateginio ir teritorijų planavimo priemonėmis, iš kurių pastarasis užtikrina optimalų balansą tarp teritorijų naudojimo, teritorijų tvarkymo ir teritorijų apsaugos.
2006 m. spalio 6 d. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-11-138 patvirtintas Rokiškio rajono plėtros strateginis  planas iki 2015 metų. Savivaldybės plėtros strateginiame plane išdėstyta Rokiškio rajono vizija, ilgalaikiai prioritetai, tikslai,  uždaviniai ir priemonės strategijai įgyvendinti.
Atsiradus naujoms  priemonėms bei įgyvendinus esamas priemones, strateginio veiklos plano priedas kasmet atnaujinamas. Paskutinis atnaujinimas 2011-2013 m. strateginio veiklos planas ir priedas buvo patvirtintas 2011 m. Kovo 4 d. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS – 3.31. www.rokiskis.lt/ Savivalda/Rajono strategija)

Investicijos
Tiesioginių investicijų Rokiškio rajono savivaldybėje mastai yra itin menki. Tiesioginės užsienio investicijos Rokiškio rajone 2010 m. duomenimis sudarė 0,9 mln. Lt.  Vienam rajono gyventojui  tiesioginių užsienio investicijų 2010 m. duomenimis teko 25 Lt.  Materialinės investicijos Rokiškio rajone 2009 m. sudarė 1,1 Mln. Lt, o vienam gyventojui jos sudarė 28 Lt. Mažiausiai TUI ir TUI vienam gyventojui teko Rokiškio (0,9 mln. litų ir 25 litai), Panevėžio (5,9 mln. litų ir 140 litų) rajonų savivaldybėse. (Šaltinis:  Statistikos departamentas)

Turizmas, kultūra
2011 metų  duomenimis Rokiškio rajone yra  22 apgyvendinimo  paslaugas teikiančių įmonių. Tai du viešbučiai, du svečių namai ir 18 vaizdingiausiuose rajono kampeliuose įsikūrusių kaimo turizmo sodybų.  Apgyvendinti didelę žmonių grupę yra pasiruošusios keturios  kaimo turizmo sodybos –Ledinos Trumpinės “Žiogelis“, Rolando Jasiūno, Broniaus Juzelskio, Svetlanos  Medikinės, V.Babachino  sodyba „Sartakampis.
Detalesnė informacija – www.rokiskiotic.lt .
Turistų traukos centru tapo daugiau kaip pusę amžiaus nuostabiame XIX a. architektūros ansamblyje – Rokiškio dvaro rūmuose - įsikūręs muziejus, turintis daugiau kaip 80 tūkstančių eksponatų. Akį traukia gražiausias Lietuvoje neogotikos ansamblis – Rokiškio Šv. Mato bažnyčia bei raiškiausias ir vertingiausias klasicizmo urbanistikos paminklas Lietuvoje – Nepriklausomybės aikštė.
Rokiškio turizmo  informacijos  centras  yra parengęs svarbią Rokiškio kraštui edukacinę programą „Sūrio kelias“, Rokiškio krašto muziejininkai vykdo ilgalaikį projektą “Liongino Šepkos dievadirbystės tradicijų tąsa XXI a. Jau devinti   metai  organizuojami  respublikiniai  medžio drožėjų plenerai , Liongino Šepkos kūrybos motyvais su senųjų medžio drožybos tradicijų išsaugojimu. Dėka šio projekto, rokiškėnams bei  turistams muziejininkai padovanojo puikų skulptūrų parką, kuriam 2007 metais suteiktas Rokiškio miesto Liongino Šepkos parko vardas. Rokiškio dvaro rūmai, senoji miesto aikštė, Šv.Mato bažnyčia yra mūsų krašto pasididžiavimas, visos Lietuvos istorijos dalis, bet ne vien tik tai garsina mūsų rajoną, čia yra daug kitų puikių istorijos, gamtos paminklų, lankytinų vietų. Siūlome aplankyti Obelius,  miestelį , esantį  18 km. nuo Rokiškio, netoli Latvijos sienos. Obeliuose yra puiki 1900m. statyta Šv. Onos bažnyčia.
Jūsų dėmesį turėtų patraukti ir Obelių istorijos muziejus, kuriame sukaupta daugiau kaip 3000 eksponatų. Garsios ir Kriaunos,esančios  25 km. nuo Rokiškio,  bene turtingiausiu kaimo muziejumi Lietuvoje.Jame sukaupta daugiau kaip 11000 eksponatų.
Iš Rokiškio krašto kilo ir daug įžymių žmonių. Rokiškėnai visada su pagarba prisimena 1918-ųjų vasario 16 d. Nepriklausomybės akto signatarą Vladą Mironą, tarpukario Lietuvos premjerus Juozą Tūbelį, Antaną Tumėną, pirmąjį Nepriklausomos Lietuvos prezidentą Algirdą Brazauską. Rokiškį garsino ir garsina skulptoriai Robertas Antinis, Vladas ir Leonas Žukliai, dailininkai Rimas ir Monika Bičiūnai, Algimantas Kliauga, rašytojai Liudas Dovydėnas, Jonas Lapašinskas, Paulius Širvys ...
Rokiškio kraštas garsėja unikaliu profesionalių teatrų festivaliu, tarptautiniais vargonininkų ir mėgėjų teatrų festivaliais, kitais renginiais. Į kultūrinį gyvenimą gražiai įsilieja Panevėžio kolegijos Rokiškio skyrius – šalies aukštoji mokykla. Gausus kultūros paveldas ir puoselėjamos tradicijos lėmė, kad Rokiškis buvo paskelbtas Aukštaitijos regiono kultūros sostine.

Tarptautinis bendradarbiavimas
Senas ir patikimas Rokiškio rajono partneris yra kaimyninis Latvijos Respublikos Jekabpilio rajonas. Su juo kasmet keičiamasi oficialiomis delegacijomis, meno ir sporto kolektyvais, per tam tikrą laikotarpį – kultūros dienomis. Kartu ruošta ir vykdyta eilė turistinių bei kitų projektų. Tarpusavio bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2000 m.
1999 m. Rokiškio rajonas pasirašė tokią pat sutartį su Lenkijos Respublikos Pabianicės miestu. Nuo to laiko broliškos savivaldybės periodiškai keičiasi veiklos patirtimi, vykdytos kultūros dienos, keliskart – moksleivių grupių, sportininkų mainai.
Atkūrus Nepriklausomybę, Lietuva ir mūsų kraštu intensyviai domisi ir Italija, todėl 2000 m. ketinimų protokolas buvo pasirašytas su šios šalies Latynos provincijos Itri savivaldybe, o 2003 m., rokiškėnų gero draugo ir mecenato Angelo Frosio iniciatyva – su Lodi provincija.
Rokiškio rajono ūkininkų ir verslininkų interesai padiktavo ryšius su Rusijos savivaldybėmis. Bendradarbiavimo dokumentai pasirašyti 2001 m. Kaliningrado srities Gvardeisko rajonu, o 2002 m. – su Leningrado srities Gatčinos rajonu. Nors vyrauja kultūrinis bendradarbiavimas, tačiau yra ir ekonominio bendradarbiavimo rezultatų – 2004 m. netoli Gvardeisko, Gusevo rajone, verslininkas V.Kanopa atidarė Rokiškio duonos kepyklą ir parduotuves.
Bendradarbiavimo dokumentai 2003 m. buvo pasirašyti su Vokietijos Federacinės Respublikos Estenfeldo seniūnija. Turiningas bendradarbiavimas rajoną ir Rokiškio miestą sieja su Latvijos Respublikos Cesio miestu – 2000 m. tarp šių miestų buvo pasirašyta bendradarbiavimo ir partnerystės sutartis. Tvirtėja Latvijos savivaldybių ryšiai ir su kitomis rajono seniūnijomis.
Pastaruoju metu Rokiškio rajonas stiprina užmegztus ryšius su Estijos Respublikos Tamsalu savivaldybe bei Baltarusijos Respublikos Postavų rajonu. Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta su Tamsau savivaldybe, Postavu rajonu,  taip pat su Ukrainos Respublikos Galičo rajonu. 2009 – 2010m. užmegztas bendradarbiavimas su Latvijos Respublikos Viesitės, Lūdzos, Jekabpilio,  Daugpilio savivaldybėmis  taip pat su Gruzijos Respublikos Ozurgeti rajono savivaldybe.

Sveikatos apsauga
Sveikatos apsaugą rajone vykdo pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras, VšĮ psichikos sveikatos centras, UAB R.Burnicko BPG kabinetas), antrinio lygio medicinos paslaugas teikia  VšĮ Rokiškio rajono ligoninė.
Obelių ir Pandėlio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės integruotos į VšĮ Rokiškio rajono ligoninę. Rajono gyventojų sveikatos stiprinimu,  ligų prevencija rūpinasi  Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos Biuras.Rajone veikia 10 bendruomenės medicinos  punktų, 3 ambulatorijos, 3 bendrosios praktikos gydytojų  kabinetai.  Rokiškyje įsikūręs socialinės paramos centras aktyviai dalyvauja įvairiose programose, skatina rajono neįgaliųjų užimtumą, teikia socialines paslaugas rajono gyventojams. Rajone veikianti viena moderniausių neįgaliųjų globos įstaigų – Skemų pensionatas- yra laikomas pavyzdiniu Respublikoje.
VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninėje teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos visuomenei pavojingiems asmenims iš visos šalies, teismo pripažintiems nepakaltinamaisiais ir nukreiptiems gydymui griežto, sustiprinto bei bendro stebėjimo sąlygomis.

Švietimas
Rajone 2010 - 2011 m. m. pradžioje yra šios švietimo įstaigos:

 • 5 lopšeliai – darželiai,
 • 4 darželiai- mokyklos,
 • 3 pradinės mokyklos ir 2 pradinio ugdymo skyriai,
 • 3 pagrindinės mokyklos,
 • 2 vidurinės mokyklos,
 • 6 gimnazijos,
 • 1 jaunimo mokykla,
 • 1 suaugusiųjų mokymo centras,
 • 5 neformalųjį ugdymą teikiančios įstaigos: muzikos, choreografijos mokyklos,  1 meninio lavinimo centrai, kūno kultūros ir sporto centras, VŠĮ Jaunimo centras.

Savivaldybės teritorijoje yra Obelių vaikų globos namai, Pandėlio gimnazijoje yra specialiųjų internatinių klasių skyrius, o Kavoliškyje – profesinė mokykla, įgyvendinanti vidurinio ugdymo ir profesinio mokymo programas.
 
Neformalųjį suaugusiųjų švietimą vykdo Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras.

Mokiniai:

 • 2005-2006 m. m. rajono mokyklose mokėsi 6766 mokiniai,
 • 2006-2007 m. m. rajono mokyklose mokėsi 6353 mokiniai,
 • 2007-2008 m. m. rajono mokyklose mokėsi 5993 mokiniai,
 • 2008-2009 m. m. rajono mokyklose mokėsi 5474 mokiniai,
 • 2009-2010 m. m. rajono mokyklose mokėsi 5158 mokiniai,
 • 2010- 2011 m. m. rajono mokyklose mokosi 4990 mokiniai.

Iš jų 2010-2011m. m.:

 • Gimnazijose - 2626 mokinių;
 • Vidurinėse mokyklose - 795 mokiniai;
 • Pagrindinėse mokyklose – 270 mokiniai;
 • Jaunimo mokykloje - 52 mokiniai;
 • Pradinėse mokyklose ir pradinio ugdymo skyriuose – 596 mokiniai;
 • Mokyklose-darželiuose – 393 mokiniai;
 • Specialiosiose lavinamosiose klasėse ugdomi 31mokiniai;
 • Suaugusiųjų mokymosi centre mokosi 227 asmenų.

 1-10 kl. kasių komplektai rajono bendrojo lavinimo mokyklose  2010 - 2011 m. m.

1-4 klasių skaičius
Viso
1-4 jungtinių klasių
skaičius
1-4 klasių sujungtų
po 2 klases
1-4 klasių sujungtų
po 3 klases
1-4 klasių sujungtų
po 4 klases
5-10 klasių skaičius
Viso
5-10 jungtinių
klasių skaičius
5-10 klasių sujungtų
po 2 klases
79 7 5 2 0 106 2 2


11-12 kl. komplektai rajono bendrojo lavinimo mokyklose 2009-2010 m. m.

  11-12 kl. III-IV g. kl.
Vidurinėse m-lose 10 -
Gimnazijose - 30
Suaugusiųjų m.c. 5 -

Mokytojai:

 • 2007-2008 m. m. rajono bendrojo lavinimo mokyklose dirbo 572 pedagogai.
 • 2008-2009 m. m. rajono bendrojo lavinimo mokyklose dirba 529 pedagogai,
 • 2010 – 2011 m .m rajono bendro lavinimo mokyklose dirba 495 pedagogai.

iš jų:

 • mokytojų - 411
 • mokyklų vadovų - 20
 • pavaduotojų -29
 • logopedų - 5
 • specialiųjų pedagogų – 10
 • psichologų – 5
 • socialinių pedagogų –10
 • auklėtojų (nedėstančių mokykloje) - 5
 • priešmokyklinio ugdymo pedagogai, dirbantys BLM -10 iš jų 10moterų;
 • 1-4 klasėse dirba 94 mokytojai, iš jų 3 vyrai;
 • 5-12 klasėse dirba 307 mokytojai, iš jų 57 vyrai.

Mokytojai, kuriems suteiktos kvalifikacinės kategorijos:

 • Mokytojai - 26 (5,2proc.)
 • Vyresnieji mokytojai - 236 (47,6 proc.)
 • Metodininkai - 154 (31 proc.)
 • Ekspertai - 3 (0,6 proc.).

Mokyklų vadovų ir jų pavaduotojų kvalifikacinės kategorijos:

 • I kategorija - 1
 • II kategorija - 12 (iš jų 6 pavaduotojai ugdymui);
 • III kategorija - 24 (iš jų 14 pavaduotojų ugdymui).

Dviem pamainom dirbančių mokyklų rajone nėra.
Poreikio mokytis tautinių mažumų kalbomis rajone nėra.
 
Kokybišką specialiųjų ugdimosi poreikių, psichologinių,  asmenybės ir ugdimosi problemų turinčių mokinių ugdymą rajono mokykloms užtikrinti padeda Rokiškio Pedagoginė psichologinė tarnyba.
Rokiškio mieste veikia aukštosios valstybinės neuniversitetinės mokyklos Panevėžio kolegijos Rokiškio filialas, kuris yra Panevėžio kolegijos struktūrinis padalinys. Rokiškio filiale yra dvi katedros: Užsienio kalbų – rengiami anglų ir vokiečių kalbų pedagogai, ir muzikos ir estetinio lavinimo – rengiami muzikos pedagogai – vargonininkai, etnokultūros specialistai, akompaniatoriai, kultūrinės veiklos vadybininkai. Yra dieninės ir neakivaizdinės studijos. Rokiškio filialo darbuotojų iniciatyva Rokiškyje buvo įsteigtas Trečiojo amžiaus universiteto Rokiškio filialas, kurio tikslas užsiimti tęstiniu suaugusiųjų rajono gyventojų mokymu.

Turtingas mūsų kraštas... Tačiau didžiausias turtas – mūsų žmonės, kuriantys, turintys ateities viziją, viltį. Susitelkę į 36 kaimo bendruomenes jie aktyvina rajono žmonių iniciatyvas, organizuoja įvarius teminius renginius, rašo projektus, gražina aplinką, garsina rajoną. Rokiškio kraštas – tai gilios ir gyvos tradicijos, modernėjantis ūkis, iniciatyvūs ir kūrybiški žmonės, tai nuolatinis virsmas... Kviečiame visus į mūsų kraštą, nes čia dar daug neišnaudotų galimybių investicijoms, poilsiui.